Future4Free

Duurzaam ondernemen

Algemene voorwaarden

 

EnergieContractAdviseur

Maar dan wel onafhankelijk Tel. 06-51233011

Algemene Voorwaarden voor Consumenten geldig per 01-09-2018
Artikel 1 Definities
1. Future4Free BV, Onafhankelijk transporteur,
2. Opdrachtnemer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 72210370;
3. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn
4. bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen en die een overeenkomst aangaat met W; Overeenkomst: de tussen Future4Free en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst;
5. Partijen: Future4Free en Opdrachtgever;
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Future4Free en Opdrachtgever waarop Future4Free deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Future4Free in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden;
3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Future4Free zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen;
5. Indien Future4Free niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Future4Free in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen;
Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Future4Free zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken na dagtekening van kracht;
2. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Future4Free heeft verstrekt;
3. Future4Free kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat;
4. Alle prijzen zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden;
5. Future4Free is gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving. Andere prijsverhogingen die zijn ontstaan na het tot stand komen van de overeenkomst, doch voor de oplevering mogen ook aan Opdrachtgever worden doorberekend, maar indien dit gebeurd binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst heeft Opdrachtgever het recht de
Overeenkomst te ontbinden. Reeds uitgevoerde werkzaamheden zullen tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief worden afgerekend. Future4Free heeft het recht de werkzaamheden op te schorten totdat Opdrachtgever heeft aangegeven met de prijsverhoging akkoord te gaan. Ontbinding op deze wijze geeft geen der Partijen het recht op schadevergoeding.
6. Future4Free behoudt zich alle intellectuele eigendom voor;
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Future4Free niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 4 Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.
2. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst heeft een duur van maximaal één jaar. Opdrachtgever kan deze overeenkomst niet tussentijds opzeggen, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Bij stilzwijgende verlenging kan Opdrachtgever een Overeenkomst van langer dan één jaar tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van één maand ;
3. Future4Free neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht;
4. Future4Free zal slechts na voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever een derde inschakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten;
5. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde goederen is nimmer een fatale termijn;
6. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Future4Free. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door Future4Free te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken;
7. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Future4Free heeft verstrekt. Er is sprake ook van Meerwerk indien, als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;
8. Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Future4Free de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
9. De Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Future4Free mededelen. Future4Free mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld;
10. Indien door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Future4Free in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 5 Levering en Uitvoering
1. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat deze worden afgeleverd.
Artikel 6 Opzegging
1. Partijen kunnen, met inachtneming van hetgeen is bepaald ten aanzien van Overeenkomsten voor bepaalde tijd, de Overeenkomst tussentijds beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient bij voorkeur schriftelijk plaats te vinden;
2. Future4Free heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op compensatie;
3. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen;
Artikel 7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
1. De Overeenkomst kan direct door Future4Free worden ontbonden of opgeschort indien:
a. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Future4Free goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf;
2. Future4Free kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan Future4Free verstrekt;
3. Future4Free kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd;
4. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening;
5. Indien Future4Free overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Future4Free direct opeisbaar.
6. Future4Free is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een
7. opschorting of ontbinding zou ontstaan;
8. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Future4Free aan hem te vergoeden;
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Future4Free geleverde zaken blijven eigendom van Future4Free totdat Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Future4Free heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard;
Artikel 9 Klachten, reclame, vervaltermijnen
1. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij Future4Free. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek;
2. Opdrachtgever dient Future4Free in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken;
3. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Future4Free gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever;
4. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten;
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Future4Free één jaar.
Artikel 10 Betaling en incasso
1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden;
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening;
3. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door Future4Free aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan Future4Free (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Future4Free maakt in dat geval aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door Opdrachtgever wordt voldaan;
4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente;
Artikel 11 Aansprakelijkheid en Overmacht
1. Future4Free is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Future4Free is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
2. Future4Free zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien Future4Free aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Future4Free;
3. Future4Free is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Future4Free is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
4. Future4Free kan gedurende de periode dat aan de zijde van Future4Free sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voorzover Future4Free ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Future4Free gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
Artikel 12 Vrijwaring derden
1. De Opdrachtgever vrijwaart Future4Free voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Future4Free toerekenbaar is;
2. Indien Future4Free uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Future4Free zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Future4Free, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Future4Free en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Future4Free en Opdrachtgever is Nederlands recht
2. van toepassing;
3. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Future4Free, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Future4Free blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever

 

Algemene Voorwaarden voor bedrijven geldig per 01-09-2018
Artikel 1 Definities
1. Future4Free: Future4Free, Onafhankelijk Energiecontractadviseur,
2. Opdrachtnemer, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 72210370;
3. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon, handelend in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, in wiens opdracht diensten worden verleend/ werkzaamheden worden uitgevoerd of zaken worden geleverd;
4. Overeenkomst: de tussen Future4Free en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst; 4. Partijen: Future4Free en Opdrachtgever;
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Future4Free en Opdrachtgever waarop Future4Free deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door Partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten van door Future4Free in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden;
3. De toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever of een door hem ingeschakelde derde wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen;
4. Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn dan blijven de overige bepalingen in stand. Opdrachtgever en Future4Free zullen in dat geval in overleg treden teneinde een (een) nieuw(e) bepaling(en) ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen;
5. Indien Future4Free niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Future4Free in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en prijzen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Future4Free zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld;
2. Over de kosten verbonden aan het opmaken van een offerte of aanbieding maken Partijen vooraf bindende afspraken;
3. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Future4Free heeft verstrekt;
4. Future4Free kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden indien
5. Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een vergissing of verschrijving bevat;
6. Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege en exclusief kosten van ingeschakelde derden;
7. Future4Free is gerechtigd een vaste prijs te verhogen indien die verhoging voortvloeit uit een verplichting via de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in kostprijsbepalende factoren die bij aanvang van de Overeenkomst niet te voorzien waren.
8. Future4Free behoudt zich alle intellectuele eigendom voor;
9. Een samengestelde prijsopgave verplicht Future4Free niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
Artikel 4 Overeenkomst
1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de Overeenkomst blijkt dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan;
2. Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst kan niet tussentijds worden opgezegd, tenzij voortzetting naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. In dat geval is de opzegtermijn één maand;
3. Future4Free neemt met de Overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft geen garantie over de resultaten van de opdracht;
4. Future4Free zal slechts na voorafgaande goedkeuring door Opdrachtgever een derde inschakelen voor het uitvoeren van de opdracht. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW zijn in dat geval nadrukkelijk uitgesloten;
5. Een overeengekomen termijn voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of levering van bepaalde goederen is nimmer een fatale termijn;
6. Door Opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in de overeengekomen werkzaamheden, hierna te noemen Meerwerk, zullen door hem schriftelijk ter kennis worden gebracht aan Future4Free. Een verzoek om Meerwerk dient schriftelijk door Future4Free te worden geaccepteerd. Meerwerk wordt doorbelast volgens het in de Overeenkomst afgesproken tarief tenzij nadrukkelijk anders afgesproken;
7. Offertes zijn gebaseerd op informatie die van Opdrachtgever is ontvangen. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle noodzakelijk informatie tijdig en naar waarheid aan Future4Free heeft verstrekt. Er is sprake ook van Meerwerk indien, als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, extra werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd;
8. Meerwerk kan invloed hebben op de overeengekomen levertijd;
9. Future4Free is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
10. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Future4Free de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
11. De Opdrachtgever zal wijzigingen in zijn post- en emailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan Future4Free mededelen. Future4Free mag het door Opdrachtgever opgegeven adres als zodanig blijven beschouwen totdat aan hem een nieuw adres is medegedeeld;
12. Indien door Opdrachtgever of door Opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door Future4Free in redelijkheid gewenste faciliteiten.
Artikel 5 Levering en Uitvoering
1. Opdrachtgever is verplicht de overeengekomen zaken af te nemen op het moment dat
2. deze worden afgeleverd.
Artikel 6 Opzegging
1. Partijen kunnen de Overeenkomst voor onbepaalde tijd beëindigen met een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk plaats te vinden;
2. Future4Free heeft bij voortijdige beëindiging en indien de reden voor de opzegging niet aan hem is toe te rekenen, recht op compensatie;
3. De opzegtermijn geldt niet indien er sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf van één van Partijen;
Artikel 7 Ontbinding en opschorting van de overeenkomst
1. De Overeenkomst kan direct door Future4Free worden ontbonden of opgeschort indien:
a. Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet geheel of niet tijdig nakomt of als Future4Free goede gronden heeft te vrezen dat de Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. Er aan de zijde van Opdrachtgever sprake is van (aanvraag van) faillissement, surseance van betaling, toepassing van een wettelijke schuldsaneringsregeling, onder curatelestelling, beëindiging van de werkzaamheden of verkoop van het bedrijf;
2. Future4Free kan de uitvoering van de overeenkomst opschorten indien Opdrachtgever niet alle noodzakelijk informatie die nodig is voor een correcte uitvoering tijdig en naar waarheid aan Future4Free verstrekt;
3. Future4Free kan de overeenkomst ontbinden indien nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk is geworden of als ongewijzigde instandhouding in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd;
4. Extra kosten die voortvloeien uit niet-medewerking van Opdrachtgever komen voor diens rekening;
5. Indien Future4Free overgaat tot opschorting of ontbinding zijn de vorderingen van Future4Free direct opeisbaar.
6. Future4Free is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten die door een opschorting of ontbinding zou ontstaan;
7. Indien ontbinding of opschorting aan Opdrachtgever is toe te rekenen, dan is deze verplicht eventuele directe en indirecte schade van Future4Free aan hem te vergoeden;
Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Future4Free geleverde zaken blijven eigendom van Future4Free totdat
2. Opdrachtgever aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Future4Free heeft voldaan. Zaken waarbij het eigendom nog niet is overgegaan mogen niet worden verkocht, verpand of op andere wijze bezwaard;
Artikel 9 Klachten, reclame, vervaltermijnen
1. Opdrachtgever dient binnen 8 dagen nadat hij een gebrek in de geleverde prestatie heeft ontdekt of had behoren te ontdekken schriftelijk te reclameren bij Future4Free. Bij niet-tijdige reclame vervalt de mogelijkheid een beroep te doen op het gebrek;
2. Opdrachtgever dient Future4Free in de gelegenheid te stellen een klacht te (laten) onderzoeken;
3. Bij ongegrondheid van een klacht komen de door Future4Free gemaakte kosten voor rekening van Opdrachtgever;
4. Een (vermoeden van) recht van reclame geeft geen recht om een betalingsverplichting op te schorten;
5. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren van Opdrachtgever jegens Future4Free één jaar.
Artikel 10 Betaling en incasso
1. Betaling dient binnen de op de factuur aangegeven betalingstermijn plaats te vinden;
2. Indien Opdrachtgever niet tijdig betaalt is hij in verzuim en hij de wettelijke (handels)rente plus 2 % verschuldigd vanaf het moment waarop hij in verzuim is tot aan het moment van voldoening;
3. Door het verstrijken van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Zodra de Opdrachtgever in verzuim komt te verkeren, worden alle (toekomstige) vorderingen van Future4Free op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en treedt ook ten aanzien van die vorderingen het verzuim in zonder ingebrekestelling of andere voorafgaande verklaring in de zin van art. 6:80 e.v. BW. Future4Free is in dat geval bevoegd om zijn/haar verplichtingen uit hoofde van enige met de Opdrachtgever gesloten overeenkomst op te schorten totdat alsnog volledige betaling van alle opeisbare vorderingen is ontvangen;
4. Betalingen worden in de eerste plaats in mindering gebracht op kosten, dan op opengevallen rente, daarna op de hoofdsom en lopende rente;
5. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot opschorting en/of verrekening;
6. Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van enige (betalings)verplichting, dan komen, naast de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. In geval de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van de door Future4Free aan de Opdrachtgever gefactureerde bedragen dan is de Opdrachtgever aan Future4Free (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd. Future4Free maakt in dat geval in afwijking van artikel 6:96 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek tevens in afwijking van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten aanspraak op een vergoeding en betaling van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke nu alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van € 150,- voor iedere gedeeltelijke of volledig onbetaald gelaten factuur.
Artikel 11 Aansprakelijkheid en Overmacht
1. Future4Free is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat Future4Free is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
2. Future4Free zal zich afdoende verzekeren tegen ondernemersrisico’s. Indien Future4Free aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, danwel voor het verzekerde bedrag vermeerderd met het eigen risico, voor zover geen sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Future4Free;
3. Future4Free is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Future4Free is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
4. Future4Free kan gedurende de periode dat aan de zijde van Future4Free sprake is van overmacht de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode
langer duurt dan 2 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij;
5. Voorzover Future4Free ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Future4Free gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen.
Artikel 12 Vrijwaring derden
1. De Opdrachtgever vrijwaart Future4Free voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Future4Free toerekenbaar is;
2. Indien Future4Free uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Future4Free zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Future4Free, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Future4Free en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.
Artikel 13 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen Future4Free en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Geschillen zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Future4Free, tenzij de wet anders dwingend voorschrijft. Future4Free blijft echter bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de vestigings- of woonplaats van de Opdrachtgever.